Creatieve berichten over naaien

Een gouden jasje voor de chef-limousine

We hebben het bericht van vandaag in twee talen gepubliceerd, zodat onze lezeressen/lezers in Wallonië ook van dit verhaal kunnen genieten!

Nous avons publié le message d’aujourd’hui en deux langues afin que nos liseuses/lecteurs en Wallonie peuvent jouir de cette histoire! 

Zoals wellicht bij velen bekend is, vieren wij het 125-jarig bestaan van onze firma.

Comme beaucoup le savent probablement déjà, nous célébrons le 125e anniversaire de notre entreprise.

Wat misschien niet iedereen weet: Hanspeter Ueltschi, de eigenaar en voorzitter van de raad van bestuur van BERNINA, is een Smart-rijder. Twee directie-parkeerplaatsen direct bij de ingang van ons hoofdkantoor in Steckborn staan voor zijn (kleine) auto ter beschikking, omdat hij regelmatig enthousiast en royaal over beide parkeerplekken parkeert.

Peut-être que tout le monde ne le sait pas : Hanspeter Ueltschi, propriétaire et président du conseil de BERNINA se déplace en Smart. Deux places de parking sont réservées directement à l’entrée de notre siège social à Steckborn pour sa (petite) voiture, car il stationne régulièrement avec enthousiastes et royalement sur les deux places de parking.

Wat het ene met het andere te maken heeft? Het volgende: toen onze eigenaar eind 2017 op zakenreis was, hebben we de Smart zonder zijn medeweten uitgeleend en om het 125-jarig jubileum te vieren, met goudfolie laten beplakken. Het designfolie dat er voorheen op zat werd eerst verwijderd.

Quelle est la conséquence ? Ce qui suit : lorsque notre propriétaire était en voyage d’affaires fin 2017, nous avons prêté la Smart à son insu et, pour célébrer le 125e anniversaire, nous l’avons fait recouvrir d’une feuille d’or. La feuille avec le design qui était précédemment a été retirée.

Wij voelden ons een beetje onbehaaglijk bij de geheime missie “goudkogel”; tenslotte wordt de Smart bijna dagelijks gebruikt, en heeft de eigenaar van dit voertuig de reputatie, over een kritisch oog te beschikken en stelt hoge esthetische eisen. Of ik mijn bureau al heb leeggeruimd, wil een collega voor de onthulling van de Smart van mij weten.

Nous étions un peu inquiets avec la mission secrète “balle d’or” ; enfin, la Smart est utilisée presque quotidiennement, et le propriétaire de ce véhicule a la réputation d’avoir un œil critique et de fixer des exigences esthétiques élevées. Si j’ai déjà oui ou non vidé mon bureau, un collègue veut connaître le dévoilement de la Smart.

Hoe het geschenk in de goud-verpakking ontvangen is? Kijk zelf! Tevens krijgen de geïnteresseerden onder jullie een indruk van het hoofdkantoor van BERNINA. De video geeft zelfs een korte blik in het presidentieel kantoor inclusief de “ovale tafel” …

Comment le cadeau a-t-il été accueilli dans l’emballage doré ? Voyez vous-même !  Les personnes intéressées parmi vous auront également une impression du siège de BERNINA. La vidéo donne même un bref aperçu du bureau présidentiel, y compris la “table ovale” …

Gerelateerde inhoud die interessant voor je is

Commentaren op dit bericht

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beste bezoek(st)er van de BERNINA blog,

Om afbeeldingen bij de commentaarfunctie te publiceren, moet je je op de blog aanmelden. Hier kun je je aanmelden.

Ben je nog niet op de BERNINA blog geregistreerd? Hier kun je je registreren.

Hartelijk dank,

Jouw BERNINA blogteam