Gebruiksvoorwaarden

1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de BERNINA blog

Van harte welkom op de BERNINA blog. De beheerder van de BERNINA blog en de uitgever van deze gebruiksvoorwaarden is de firma BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Zwitserland (“BERNINA, “wij/we”, “ons”, “onze”).

Om onze blog te allen tijde aantrekkelijk, informatief en veilig te houden voor alle gebruikers, hebben we enkele basisregels opgesteld. Lees a.u.b. als gebruiker van onze blog de volgende wettelijke bepalingen aandachtig door. Door het bezoek aan en het gebruik van deze website verklaart u in te stemmen met de gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met de gebruiksvoorwaarden, dan vragen we u geen gebruik te maken van onze website.

De gebruiksvoorwaarden van de blog en de bepalingen voor de gegevensbescherming worden van tijd tot tijd aangepast, aangevuld of gewijzigd. De geregistreerde gebruikers worden tijdig over wijzigingen op de gebruiksvoorwaarden per e-mail geïnformeerd, minstens vier weken voor het in werking treden van de voorwaarden.  Indien u niet met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden accoord gaat, verzoeken we u deze schriftelijk voor niet-accoord te bevinden of uw gebruikersprofiel voordat de wijzigingen geldig worden te wissen en van het gebruik van de BERNINA blog af te zien. Zonder uw afmelding blijft uw gebruikersprofiel na het in werking treden van de nieuwe gebruiksvoorwaarden bestaan. Bij elke nieuwe aanroep of bezoek van de BERNINA website en blog geldt de betreffende actuele, oproepbare versie. Bezoek deze pagina elke keer als u de website bezoekt, om de actuele gebruiksvoorwaarden in te zien.

2.  Toepassing

De blog van BERNINA (blog.bernina.nl) verzorgt internetdiensten waardoor natuurlijke personen en ondernemingen de mogelijkheid hebben informatie op te roepen, van diensten gebruik te maken en redactionele bijdragen te publiceren. De blog dient voor het uitwisselen van ideeën onder gelijkgezinden, als communicatie- en informatiemiddel en als informatie- en inspiratiebron voor creatieve naai- en textielprojecten. Bepaalde diensten van de BERNINA blog, zoals het schrijven van blogberichten kunnen uitsluitend voor geregistreerde gebruikers zijn voorbehouden.

3.  Registreren als gebruiker

U heeft de mogelijkheid gratis lid te worden van de BERNINA Community en u als gebruiker an de BERNINA blog te registreren. Voor de registratie is een geldig e-mal adres of een actief social media profiel (bijv. Facebook-, Twitter- of Google+), waarmee u eenduidig als gebruiker en afzender van uw berichten kunt worden gekenmerkt. Een aanmelding met een valse naam of het gebruik van schijn-e-mail adressen is verboden. U mag uw wachtwoord niet aan anderen doorgeven. De toegang en/of het gebruik van de blog is uitsluitend met uw eigen toegangsgegevens toegestaan, niet met die van derden.

Met de aanmelding bij internetdiensten van BERNINA gaat u ermee accoord, dat u de BERNINA blog uitsluitend voor privé, dus niet-commerciële doeleinden gebruikt en met name de aan u door andere ter beschikking gestelde informatie vertrouwelijk behandelt en niet voor commerciële doeleinden zult gebruiken.

Een gebruiker heeft te allen tijde het recht zich zonder reden schriftelijk of via e-mail af te melden.

4. Gegevensbescherming

De bescherming van uw privésfeer is belangrijk voor ons. Lees a.u.b. in de bepalingen voor de gegevensbescherming, die onderhevig zijn aan deze gebruiksbepalingen, hoe we met uw gegevens omgaan.

5. Publicaties van gebruikers

Door het toetreden en/of het gebruik van de BERNINA blog heeft u de mogelijkheid thema’s, berichten, links, commentaren, foto’s, afbeeldingen, werkbeschrijvingen, etc. te uploaden en te publiceren. U kunt als geregistreerde gebruiker uw profiel van persoonlijke gegevens, beschrijvingen, foto’s, etc. aanvullen die voor de communicatie met anderen nuttig kunnen zijn.

Houd u er a.u.b. rekening mee, dat u zelfstandig verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw activiteiten op de blog bent. U verklaart en garandeert m.b.t. het gebruik van de BERNINA blog, dat u alleen voor de gepubliceerde en geüploade artikelen en afbeeldingen verantwoordelijk bent en hiervoor de rechten heeft en dat niet op de rechten van derden (auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, etc.) inbreuk wordt gedaan. Bij eventuele claims van derden met betrekking tot het gebruik van de inhoud van uw publicatie ontheft u BERNINA van alle vorderingen.

Wij wensen, dat de BERNINA blog een zeker niveau heeft. We verzoeken u daarom vriendelijk respectvol met uw gesprekspartners in dit forum om te gaan door een passende woordkeuze te gebruiken. We hechten tevens waarde aan teksten die zo min mogelijk fouten bevatten en beleefd zijn geformuleerd. Persoonlijke vijandigheid, kleinerende uitingen, of publicaties die haat, geweld of pornografie en bedreigingen bevatten, welke immoreel en triviaal zijn of schade toebrengen aan de privacy van anderen, die andere mensen, groeperingen, minderheden, etc. discrimineren, inbreuk maken op goede manieren of eventueel bestaande wetgevingen, alsmede grappige publicaties ten koste van andere blogdeelnemers/-deelneemsters is uitdrukkelijk verboden. De Blog-administratoren zijn er door BERNINA geïnstrueerd erop te letten, dat er op faire wijze met elkaar wordt omgegaan. BERNINA heeft het recht, publicaties of comentaren zonder opgave van redenen te wissen. Wij behouden ons het recht voor deelnemers/deelneemsters zonder opgave van redenen en zonder het meedelen van een termijn het recht op schrijven te onttrekken, het gebruikersaccount te blokkeren of blogleden de toegang tot de blog te verbieden.

5.1 Speciale voorwaarden voor het gebruik van de evenementenkalender

De evenementenkalender van BERNINA is een platform voor het publiceren van evenementen. Geregistreerde gebruikers kunnen er evenementen, zoals tentoonstellingen, naailessen, naaiavonden, presentaties van boeken over naaien, enz. plaatsen. De evenementen die door de gebruikers worden geplaatst, worden meestal direct gepubliceerd. BERNINA behoudt zich echter het recht voor om geplaatste evenementen te verwijderen of later te bewerken als ze spelfouten of aantoonbaar onjuiste informatie bevatten, niet relevant zijn of niet verwijzen naar een specifiek evenement maar een algemene advertentie zijn. We staan in het bijzonder geen publicatie toe van een reeks datums die niet verwijst naar een specifiek, gepland evenement. BERNINA controleert echter niet de nauwkeurigheid van evenementen. BERNINA is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie die door de gebruikers van de blog wordt verstrekt.

BERNINA verwacht van gebruikers dat ze een volledige en aantrekkelijke beschrijving opgeven die de belangrijkste inhoud van het evenement nauwkeurig en samengevat weergeeft. Omdat andere bezoekers van de blog op de verstrekte informatie moeten kunnen vertrouwen, moeten gebruikers die evenementen in de evenementenkalender plaatsen, deze op de juiste wijze plannen en bijgewerkt houden. Dit geldt in het bijzonder voor annuleringen of wijzigingen wat betreft de tijd of locatie van een evenement. Alle wijzigingen moeten direct worden ingevoerd en relevante informatie moet direct worden gecorrigeerd.

De eisen en voorwaarden voor geüploade inhoud zoals gespecificeerd in lid 5 van deze algemene gebruiksvoorwaarden, zijn ook van toepassing op het gebruik van de evenementenkalender.

6. Doel en inhoud van deze website – geen aanbiedingen

De website bevat algemene informatie, reclame-inhoud en beschrijvingen van BERNINA-producten. Deze informatie of afbeeldingen dienen als voorbeeld voor het omvangrijke assortiment BERNINA-producten, zijn echter geen product- of dienstverleningsaanbiedingen, bindende aanbiedingen of verzoeken voor BERNINA, de ondernemingsgroep of dealers hiervan.  Indien er een webshop beschikbaar is, zijn alle E-commerce-aanbiedingen vrijblijvend.

BERNINA biedt geen garantie dat de op de website afgebeelde producten ook in uw land beschikbaar zijn. Vermelde accessoires zijn gedeeltelijk optioneel, afhankelijk van het land. Uw BERNINA-dealer kan u een precies overzicht geven van de in uw land beschikbare BERNINA-producten.

7. Merkbescherming en auteursrecht

7.1 Gebruiksrechten voor inhoud van gebruikers voor marketing doeleinden

U staat toe, dat BERNINA in het kader van het gebruik van de BERNINA blog de door u geüploade inhoud (tekst, afbeeldingen, werkbeschrijvingen, etc.) kosteloos voor marketingdoeleinden kan gebruiken. Dit omvat tevens de rechten voor bewerking, verveelvuldiging, verspreiding en weergave, alsmede elk ander soort van toegankelijkheid (print, electronisch, etc.) volgens goeddunken van BERNINA.

7.2 Merk- en auteursrechten van BERNINA

BERNINA International AG heeft de rechten voor gedeponeerde merken, de merknaam BERNINA (en bernette) en het hier afgebeelde BERNINA logo, alsmede voor de andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde merken.

Het gebruik van het BERNINA logo is alleen toegestaan aan BERNINA en partners en licentienemers van BERNINA die BERNINA hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Elk ander gebruik van het logo is verboden.

Gebruik het BERNINA logo nooit wanneer hierdoor misleidende informatie voor de consument t.o.v. uw zakelijke relatie met BERNINA, de ondersteuning en goedkeuring van uw onderneming of uw producten of dienstverlening door BERNINA of de herkomst van uw producten of dienstverleningen kan ontstaan. Elk gebruik van BERNINA merken waardoor de openbaarheid wordt misleid is illegaal en uitdrukkelijk verboden.

Het gebruik van productafbeeldingen van BERNINA is alleen toegestaan aan partners van BERNINA en licentienemers die BERNINA hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Elk ander gebruik van productafbeeldingen van BERNINA is verboden.

De op de website getoonde elementen zoals informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, design en alle andere gegevens van ons webaanbod, zijn wettelijk beschermd. Ze zijn onderworpen aan, voor zover niet anders vermeld, het auteursrecht, de handelsmerkbescherming of andere rechten van het bedrijf BERNINA International AG of van zijn dochterondernemingen en filialen of licentiegevers. Door het downloaden, kopiëren, vertalen of verwerken in andere media, bijv. op uw eigen website of in een databank, worden geen rechten aan u overgedragen.

De elementen zijn alleen vrij bruikbaar voor browsingsdoeleinden. Als er elementen volledig of gedeeltelijk in welke vorm dan ook, elektronisch of schriftelijk, voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden worden gereproduceerd, dient de bron uitdrukkelijk benoemd te worden en alle beschikbare verwijzingen naar het auteursrecht en andere beschermende wetten dienen onaangetast te blijven.
Elk gebruik, reproductie, nabootsing, enz. van onze website, ook uittreksels hiervan, is alleen toegestaan met voorafgaande, schriftelijke toestemming van BERNINA International AG.

7.3 Werkbeschrijvingen, patronen en borduurontwerpen

De patronen, werkbeschrijvingen en borduurontwerpen zijn alleen gelicentieerd voor persoonlijk en privé gebruik, niet voor commerciële of zakelijke doeleinden. De overdracht van de verworven gegevens is verboden.

8. Niet verantwoordelijk voor websites van derden

Het webaanbod van BERNINA bevat ook verwijzingen (“hyperlinks”) naar websites op internet die door derden opgesteld en beheerd worden. BERNINA heeft geen invloed op dit webaanbod van derden en is daarom ook niet op de hoogte van de volledige inhoud van dit webaanbod.

De hyperlinks op de website dienen uitsluitend om de navigatie voor de gebruikers van het BERNINA-webaanbod eenvoudiger te maken. BERNINA verschaft door het opnemen van de hyperlinks alleen toegang tot dit webaanbod en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. BERNINA is in het bijzonder niet verantwoordelijk voor de inhoud van de per hyperlink bereikbare websites. Alleen de eigenaar van de website van de link is voor zijn eigen inhoud verantwoordelijk en eventueel voor de daarop aangeboden producten en de bestelling ervan.

U stemt ermee in dat BERNINA om de hierboven genoemde redenen ook niet verantwoordelijk is voor wettelijk ontoelaatbare verklaringen of weergaven op de websites, waarnaar de hyperlinks verwijzen. In het bijzonder is BERNINA niet aansprakelijk voor het overtreden van auteursrechten en handelsmerkbescherming, evenals van persoonlijke rechten door de inhoud van deze websites.

9. Geen toezegging

BERNINA neemt alle mogelijke maatregelen om de nauwkeurigheid van de informatie op deze website te verzekeren. Het is echter niet mogelijk om toezeggingen of garanties betreffende de actualiteit, volledigheid en juistheid van de gegevens, evenals de functionaliteiten, links of inhoud te geven. BERNINA kan in het bijzonder niet toezeggen of garanderen dat door het gebruik van de website geen rechten van derden overtreden worden die niet beheerd worden door BERNINA of de BERNINA-groep.

10. Aansprakelijkheidsbeperking en niet-aansprakelijkheid

In het kader van uw vrijwillige blogwerkzaamheid stellen de blog-auteurs en experts hun kennis kosteloos aan andere leden ter beschikking. Met het gebruik van dit forum en in het bijzonder bij het beroep van advies en hulp ontheft u alle auteurs en experts zover wettelijk toegestaan, van elke aansprakelijkheid.

Alle beschikbare informatie, pagina’s of functies van de website kunnen door BERNINA gedeeltelijk of geheel beëindigd worden. BERNINA is op geen enkele wijze wettelijk verantwoordelijk of aansprakelijk voor een gedeeltelijke of volledige onderbreking of beëindiging van de informatie, pagina’s of functies van deze website.

BERNINA en de BERNINA-groep zijn, in zoverre wettelijk toelaatbaar, niet verantwoordelijk voor elke vorm van aansprakelijkheid en wettelijke verantwoording voor schade, onvolkomenheden of nadelen, in het bijzonder aanspraak op vergoeding van directe, indirecte, middellijke of gevolgschade, gemiste winst, gemist gebruik en gegevensschade of gegevensverlies, die door deze website voor u of derden ontstaan zijn. BERNINA is in geen enkel geval aansprakelijk voor illegale inhoud in opgeslagen gegevens of door verkeerd gebruik door de gebruiker of voor het verlies van gegevens of de aanwezigheid van virussen of andere schadelijke onderdelen. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt onafhankelijk van de rechtsgrond van de aansprakelijkheid. Voorbehouden blijft een continue dwingende wettelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voor grote nalatigheid of onwettige voornemens.

11. Overige bepalingen

Mochten enkele bepalingen of delen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of onwerkzaam zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan het Zwitserse recht, met uitzondering van de met de VN overeengekomen verklaringen over de internationale goederenverkoop (zgn. Weens Koopverdrag of CISG). Voor zover wettelijk toegestaan, is de rechtbank voor civiele zaken en strafzaken in Frauenfeld, Zwitserland, verantwoordelijk voor alle rechtsgeschillen voortkomende uit deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de website, onder voorbehoud dat BERNINA de gebruiker in diens woonplaats voor de rechter daagt.

12. Contact

Heeft u vragen over deze gebruiksvoorwaarden, schrijf dan naar BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Zwitserland of [email protected].